Your address will show here +12 34 56 78

Viden

Vil du vide mere om vores arbejde?

En del af God Barndoms formål er at indsamle og formidle viden om forældreforberedelse og forældreskab. På denne side kan du finde inspiration til læsestof om emnet - de nyeste evalueringer, undersøgelser og forskning. Vores næste temadag forventes afholdt i 2018.

Nyhedsbrev

God Barndom udgiver  nyhedsbreve, hvor du kan læse om vores arbejde. I nyhedsbrevet annoncerer vi også datoen for næste temadag, hvor du har mulighed for at deltage.

Artikler

Fædre på forældrekursus

Politiken 25. juli 2015

Af John Andersen og Else Guldager, hhv. cand.psych. og sundhedsplejerske og ph.d. i sundhedsvidenskab

Læs artiklen her (politiken.dk)

Forældrekurser der virker

Sundhedsplejersken december 2013

Af Else Guldager, Sundhedsplejerske ph.d., John Andersen, cand. psych. specialistgodkendt i arbejds- og organisationspsykologi, og Vibeke Samberg, Sundhedsplejerske cand.scient.soc.

Læs artiklen her (.pdf)

Evalueringer

Sundhedsstyrelsen har fået evalueret effekten af forældreuddannelsesprogrammet ”En god start – sammen”, som er udviklet af God Barndoms konsulenter. Effektevalueringen er gennemført med 711 børn/forældre fra de 10 kommuner og med 2.133 børn/forældre i den matchede kontrolgruppe. Evalueringen viser signifikante resultater for både forældrene og deres børn. 10 kommuner har i perioden 2011-2014 fået støtte til at tilbyde forældreuddannelsesprogrammet ”En god start – sammen” til nye forældre. Formålet med programmet er blandt andet at styrke tilknytningen mellem barnet og dets forældre og at øge deres netværk i lokalsamfundet. Sundhedsstyrelsen har nu undersøgt effekten af programmet ved hjælp af udvalgte sundhedsindikatorer. Effektevalueringen viser flere interessante resultater. Deltagelse styrker forholdet blandt gifte forældre. I barnets første fire leveår er der en signifikant lavere sandsynlighed for samlivsbrud blandt de gifte deltagerforældre sammenlignet med lignende kontrolfamilier. Deltagelsen har i gennemsnittet over perioden på 3,5 år udmøntet sig i en effekt svarende til en reduktion i samlivsbrud på 2,6 procentpoint for ægtefæller. Dette svarer til en potentiel samfundsbesparelse på 1.800 kr. pr. gift deltagerfamilie alene i offentlige udgifter. Hvis alle nybagte forældre i 2015, hvoraf 56 pct. var gift, havde deltaget i forældreprogrammet, ville den samlede besparelse udgøre 59,1 mio. kr. Derudover findes der også effekter for børnene. For eksempel er der signifikant højere vaccinationstilslutning i de to første leveår for indsatsgruppen. Børnene i indsatsgruppen havde også signifikant flere ambulante sygehuskontakter, og de havde et højere forbrug af lægeydelser, for eksempel brug af de forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge. ”Vi synes, at det er rigtig interessante resultater, fordi det er af stor betydning for et barns sundhed, at det følger vaccinationsprogrammet. Undersøgelsen viser, at forældrene også er mere opmærksomme på betydningen af de ambulante undersøgelser, der bliver tilbudt af sygehuset. Det kan for eksempel være opfølgende kontroller for eventuelle medfødte, akutte eller kroniske sygdomme, som har sundhedsmæssig betydning for barnet både på kort og langt sigt”, siger Annette Poulsen, sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsen.

 

Rambøll har for Sundhedsstyrelsen gennemført en tværgående afrapportering af de kommunale slutevalueringer af det almene forældrekursuskoncept En god start – sammen. Konceptet er udviklet af initiativtagerne bag God Barndom Else Guldager og John Andersen samt af Vibeke Samberg. En god start – sammen er gennemført i 10 kommuner og har til formål at støtte og udvikle forældrenes omsorgs- og handlekompetencer gennem et forældreuddannelses forløb fra graviditet til barnet er 2½ år. Evalueringen konkluderer, at der er signifikante positive effekter på forældrenes opfattelse af deres egen forældrekompetencer og tilknytningen mellem forældre og barn undervejs i kursusperioden. Derudover oplever forældrene generelt at får styrket deres sociale relationer i perioden, dog er resultatet ikke statistisk signifikant, da den positive udvikling primært omhandler kontakten til familien, færre konflikter i hverdagen samt mere praktisk hjælp og støtte fra naboer. Af negative effekter konkluderer evalueringen, at forældrene undervejs oplever en signifikant forværring af hjælp fra venner, kolleger og personer som kræver for meget, hvilket måske netop skyldes et øgede refleksionsniveau og et aktivt til- og fravalg af netværkspersoner. Det konkluderes endvidere, at der er næsten ligelig fordeling af mænd og kvinder i den rekrutterede målgruppe, hvilke adskiller sig markant fra andre forældrekurser, hvor der oftest er få mandlige deltagere. Evalueringen konkluderer ydermere en høj fidelitet i kursuskonceptet, selvom at underviserne efterspørger mere konkret undervisningstræning forud for undervisningen. Dog oplever underviserne en større tryghed i konceptet, efterhånden som de bliver mere erfarne. Endeligt konkluderes det, at kommunerne betragter der tværsektorielle samarbejde som en drivkraft til at fastholde forældrekurset. Kommunerne beskriver, at En god start – sammen ofte er den eneste eller en af de få indsatser, hvor kommunen og regionen arbejder sammen om en målgruppe.

 

Undersøgelser

Rapportens forløbsperspektiv giver ny viden om ungdomskriminalitet i Danmark. Gennem 18 år har forskerne fulgt 6.000 børn. Undersøgelsen peger på en række forhold og begivenheder, som enten øger eller mindsker sandsynligheden for at unge begår kriminalitet. En central konklusion er, at forældrenes opdragelsestilgang i barndommen er af stor betydning for om den unge senere begår kriminalitet. Har forældrene en anerkendende opdragelsestilgang reduceres sandsynligheden for alvorlig normbrydende adfærd og sigtelser væsentligt. Dette kan eksemplificeres ved at forestille sig en dreng som bor i lejebolig sammen med sine forældre. Bliver drengen opdraget restriktivt og relativt strengt vil han have en sandsynlighed på 32 % for at begå kriminalitet som 18-årigt. Hvis den samme dreng i stedet opdrages anerkendende reduceres sandsynligheden for at han begår kriminalitet som 18-årig til 19 %. I et kriminalitetsforebyggende perspektiv, er der derfor potentiale i at arbejde med forældrenes opdragelsestilgang og forældre-barn relationen.

 

Litteratur